ALGEMENE VOORWAARDEN

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website. De Algemene Voorwaarden bevat belangrijke informatie voor u als koper. Lees deze daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Artikel 1. Definities

1.1. Toyotomi Europe Sales B.V.: gevestigd te Veghel en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 57799121 handelend onder de naam Toyotomi Europe Sales B.V.

1.2. Website: de website van Toyotomi Europe Sales B.V., te raadplegen via www.toyotomi.nl en alle bijbehorende subdomeinen.

1.3. Klant: de klant die al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf een overeenkomst aangaat met Toyotomi Europe Sales B.V. en/of zich geregistreerd heeft op de website.

1.4. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Toyotomi Europe Sales B.V. en klant, van welke overeenkomst de algemene voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

1.5. Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Toyotomi Europe Sales B.V. zijn de algemene voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Indien de klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de algemene voorwaarden, zijn deze voor Toyotomi Europe Sales B.V. slechts bindend, indien en voor zover deze door Toyotomi Europe Sales B.V. uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.3. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan de klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 3. Prijzen en informatie

3.1. Alle op de website en in andere van Toyotomi Europe Sales B.V. afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

3.2. Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.

3.3. De inhoud van de website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Toyotomi Europe Sales B.V. kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de website en in andere van Toyotomi Europe Sales B.V. afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

3.4. Toyotomi Europe Sales B.V. kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Artikel 4. Totstandkoming Overeenkomst

4.1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod van Toyotomi Europe Sales B.V. en het voldoen aan de daarbij door Toyotomi Europe Sales B.V. gestelde voorwaarden.

4.2. Indien de klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Toyotomi Europe Sales B.V. onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.

4.3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de overeenkomst door de klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Toyotomi Europe Sales B.V. het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

4.4. Toyotomi Europe Sales B.V. kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien Toyotomi Europe Sales B.V. op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

Artikel 5. Registratie

5.1. Om optimaal gebruik te maken van de website, kan de klant zich registreren via het registratieformulier/ de account-aanmeldmogelijkheid op de website.

5.2. Tijdens de registratieprocedure kiest de klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de website. De klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.

5.3. De klant dient zijn inloggegevens, zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. Toyotomi Europe Sales B.V. is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een klant die zich aanmeldt op de website ook daadwerkelijk die de klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van de klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de klant.

5.4. Indien de klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Toyotomi Europe Sales B.V. daarvan in kennis te stellen, zodat Toyotomi Europe Sales B.V. gepaste maatregelen kan nemen.

Artikel 6. Uitvoering Overeenkomst

6.1. Zodra de bestelling door Toyotomi Europe Sales B.V. is ontvangen, stuurt Toyotomi Europe Sales B.V. de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.

6.2. Toyotomi Europe Sales B.V. is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst.

6.3. De levertermijn bedraagt in beginsel 5 werkdagen. De wijze van levering kan op verschillende manieren plaatsvinden en is ter keuze van Toyotomi Europe Sales B.V.

6.4. Indien Toyotomi Europe Sales B.V. de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij de klant daarvan in kennis. De klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te ontbinden.

6.5. Toyotomi Europe Sales B.V. raadt de klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk, te melden. Zie nader het artikel omtrent garantie en conformiteit.

6.6. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op de klant. Als de klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.

6.7. Toyotomi Europe Sales B.V. is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. De klant is dan gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

Artikel 7. Herroepingsrecht

7.1. Dit artikel is slechts van toepassing op de klant zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

7.2. De klant heeft het recht de op afstand gesloten overeenkomst met Toyotomi Europe Sales B.V. binnen 14 dagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden.

7.3. De termijn gaat in op de dag nadat de klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
⠀als de klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;
⠀als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
⠀bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

7.4. De klant dient de retourkosten zelf te dragen, indien deze kosten hoger zijn dan het reguliere posttarief geeft Toyotomi Europe Sales B.V. een raming van deze kosten. De verzendkosten die door de klant zijn gemaakt bij de aankoop van het product worden niet begrepen onder de kosten voor het retourneren en blijven voor eigen rekening van de klant.

7.5. Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat de klant in een fysieke winkel zou kunnen.

7.6. De klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.

7.7. De klant kan de overeenkomst conform de in lid 1 van dit artikel gestelde termijn ontbinden door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan Toyotomi Europe Sales B.V., of op andere ondubbelzinnige wijze aan Toyotomi Europe Sales B.V. kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. Toyotomi Europe Sales B.V. bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft de klant nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.

Producten kunnen geretourneerd worden naar:
Toyotomi Europe Sales B.V.
Binnenveld 11
5462 GK
Veghel

7.8. Reeds door de klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de overeenkomst worden terugbetaald aan de klant op dezelfde wijze als dat de klant de bestelling heeft betaald. Als de klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Toyotomi Europe Sales B.V. de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. Tenzij Toyotomi Europe Sales B.V. aanbiedt het product zelf af te halen, mag Toyotomi Europe Sales B.V. wachten met terugbetalen tot Toyotomi Europe Sales B.V. het product heeft ontvangen of tot de klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

7.9. Op de website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.

Artikel 8. Betaling

8.1. De klant dient betalingen aan Toyotomi Europe Sales B.V. volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Toyotomi Europe Sales B.V. is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent de klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.

8.2. Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de Toyotomi Europe Sales B.V. is gewezen op de te late betaling en Toyotomi Europe Sales B.V. de klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Toyotomi Europe Sales B.V. gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-. Toyotomi Europe Sales B.V. kan ten voordele van de klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 9. Garantie en conformiteit

9.1. Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door Toyotomi Europe Sales B.V. een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type klanten.

9.2. Toyotomi Europe Sales B.V. staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Toyotomi Europe Sales B.V. er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

9.3. Een door Toyotomi Europe Sales B.V., fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de klant op grond van de overeenkomst al heeft en kan inroepen.

9.4. Indien het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient de klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Toyotomi Europe Sales B.V. daarvan in kennis te stellen.

9.5. Indien Toyotomi Europe Sales B.V. de klacht gegrond acht, worden na overleg met de klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door de klant betaalde prijs over het product.

Artikel 10. Garantie bij zakelijke aankopen

10.1. Toyotomi Europe Sales B.V. staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Toyotomi Europe Sales B.V. er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. Anders geldt dat het product geschikt is voor normaal gebruik.

10.2. Indien het afgeleverde product bij aflevering niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient de klant binnen uiterlijk 10 dagen na levering Toyotomi Europe Sales B.V. daarvan in kennis stellen. Doet de klant dit niet, kan hij geen aanspraak meer maken op herstel, vervanging etc, indien het product defect geleverd is.

10.3. Indien Toyotomi Europe Sales B.V. de klacht gegrond acht, worden na overleg met de klant de relevante producten hersteld, vervangen of (deels)vergoed.

Artikel 11. Klachtenprocedure

11.1. Indien de klant een klacht heeft over een product (conform artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Toyotomi Europe Sales B.V., dan kan hij bij Toyotomi Europe Sales B.V. telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de algemene voorwaarden.

11.2. Toyotomi Europe Sales B.V. geeft de klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 2 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Toyotomi Europe Sales B.V. binnen 2 dagen na de ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van de klant.

11.3. De klant die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf kan ook een klacht indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken via https://ec.europa.eu/odr/.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1. Dit artikel is slechts van toepassing indien de klant een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

12.2. De totale aansprakelijkheid van Toyotomi Europe Sales B.V. jegens de klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).

12.3. Aansprakelijkheid van Toyotomi Europe Sales B.V. jegens de klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval – maar uitdrukkelijk niet uitsluitend – begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

12.4. Buiten de in de vorige twee leden van dit artikel genoemde gevallen rust op Toyotomi Europe Sales B.V. jegens de klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Toyotomi Europe Sales B.V.

12.5. De aansprakelijkheid van Toyotomi Europe Sales B.V. jegens de klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de klant Toyotomi Europe Sales B.V. onverwijld en deugdelijk schriftelijk ingebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Toyotomi Europe Sales B.V. ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Toyotomi Europe Sales B.V. in staat is adequaat te reageren.

12.6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Toyotomi Europe Sales B.V. meldt.

12.7. In geval van overmacht is Toyotomi Europe Sales B.V. niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij de klant ontstane schade.

Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud Zakelijke Aankopen

13.1. Alle geleverde goederen blijven het eigendom van Toyotomi Europe Sales B.V. totdat alle vorderingen die Toyotomi Europe Sales B.V. op de zakelijke klant heeft (inclusief eventuele daarmee verband houdende (incasso)kosten en rente) volledig zijn betaald.

13.2. De zakelijke klant is vóór bedoelde eigendomsovergang niet bevoegd deze zaken, anders dan overeenkomstig zijn normale bedrijf en de normale bestemming van de zaken, te verkopen, af te leveren of anderszins te vervreemden. Daarnaast is het de zakelijke klant niet toegestaan om deze zaken te verpanden of aan derden enig ander recht daarop te verlenen zolang de eigendom van deze zaken niet op de zakelijke klant is overgegaan.

13.3. De zakelijke klant is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Toyotomi Europe Sales B.V. te bewaren.

13.4. Toyotomi Europe Sales B.V. is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd en nog bij de koper aanwezig zijn, terug te nemen indien de zakelijke klant niet voor tijdige betaling van de facturen zorgdraagt of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren.

13.5. De zakelijke klant zal Toyotomi Europe Sales B.V. te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn zaken ter inspectie ervan en/of ter uitoefening van de rechten van Toyotomi Europe Sales B.V.

Artikel 14. Persoonsgegevens

14.1. Toyotomi Europe Sales B.V. verwerkt de persoonsgegevens van de klant conform privacy statement. Deze is hier te vinden: privacybeleid

Artikel 15. Slotbepalingen

15.1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

15.2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Toyotomi Europe Sales B.V. gevestigd is.

15.3. Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

15.4. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze algemene voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Bedrijfsgegevens

Toyotomi Europe Sales B.V.
Binnenveld 11
5462 GK
Veghel

KvK-nummer: 57799121
Btw-nummer: NL852740888B01